Työmarkkinatietoa

Akava – Raportit ja katsaukset
Empiiristä tietoa korkeasti koulutettujen asemasta työmarkkinoilla; mm. työttömyys, työmarkkinallinen olo ja asema, vastavalmistuneiden sijoittuminen…

Elinkeinoelämän keskusliitto – EK
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tavoitteena on luoda suomalaiselle yritys ja elinkeinotoiminnalle entistä parempi ja kilpailukykyisempi toimintaympäristö.

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos – ETLA
ETLA tuottaa tutkimuksia ja talousennusteita. Tutkimusohjelmana mm. työmarkkinoiden toimivuus liittyen palkanmuodostukseen, työllisyyteen ja työvoimapolitiikkaan.

Findikaattori
Findikaattori-palvelu sisältää eri organisaatioiden tuottamia tietoja keskeisistä yhteiskunnan ilmiöistä. Mukana olevat indikaattorit on valittu eri tiedonkäyttäjäryhmien ja tiedontuottajien yhteistyönä.

ForeAmmatti
ForeAmmatti-palvelusta saat tiedon ammattien työllisyysnäkymistä ja työnantajien arvostamista osaamisista omalla alueellasi.

Koulutusalakohtaista ennakointitietoa
Tietoa liittyen koulutuksen ja osaamisen tulevaisuuden kehitykseen

Palkansaajien tutkimuslaitos
Itsenäinen ja voittoa tavoittelematon kansantalouden asiantuntijayksikkö. Työmarkkinoiden osalta tutkimustietoa löytyy aiheista: työllisyys, työttömyys, työvoiman kysyntä ja tarjonta, työmarkkinoiden rakennemuutokset sekä palkanmuodostus.

Pellervon taloustutkimus PTT
PTT, tekee soveltavaa taloudellista tutkimusta ja laatii säännöllisesti talousennusteita. Tutkimustoiminta kohdistuu valikoituihin kansantalouden kysymyksiin, maa- ja elintarviketalouteen sekä metsä- ja puutalouteen.

Skills Panorama
Eurooppalainen portaali eri alojen osaamistarpeiden kartoittamiseen ja ennakoimiseen

Suomen Pankki
Suomen Pankin näkemykset taloudellisesta tilanteesta ja kokonaistaloudelliset ennusteet. Mukana myös työllisyyskehityksen analyysiä.

Tampereen yliopisto – Työelämän tutkimuskeskus
Edistää tutkimusta työn ja työelämän eri alueilla

Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus ry on metallien jalostusta, kone- ja metallituoteteollisuutta sekä elektroniikka- ja sähköteollisuutta harjoittavien yritysten toimialajärjestö. Suhdanteet ja tilastot, materiaalipankki, työmarkkina-asiat…

TEM Toimialapalvelu
Kokoaa, analysoi ja välittää tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä

Tilastokeskus
Tilastokeskus yhdistää tietoaineistot ja asiantuntemuksen tilastoiksi ja tietopalveluiksi yhteiskunnan tarpeisiin, edistää tilastojen käyttöä ja kehittää kansallista tilastotointa. Tilastotietoa mm. työvoimasta, työhön osallistumisesta, työss

Tilastokoulu
Tilastokeskuksen Tilastokoulussa saat hyödyllistä perustietoa tilastoista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Opit myös ymmärtämään ja tulkitsemaan tilastoja sekä tuntemaan tilastollisia peruskäsitteitä.

Tulevaisuusselonteko
Tulevaisuusselonteko on kerran vaalikaudessa valtioneuvostossa Eduskunnalle tehtävä raportti, jossa pohditaan Suomen tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

Turun yliopisto – Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE
Tutkimustoiminnan keskeisiä painopisteitä ovat koulutuksen ja työelämän väliset suhteet.

Turun yliopisto – Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Tulevaisuuden tutkimuskeskus on monitieteinen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka johtoajatuksena on vastuullinen ja kestävä tulevaisuus.

Työ- ja elinkeinoministeriö – Julkaisut
Katso esim. kategoriat Työelämä, Yritykset, Alueet.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
VATT on soveltavan taloudellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö. Tutkimustoiminnan painopistealueita ovat kansantalouden pitkän aikavälin kehitys ja haasteet sekä julkisen talouden toiminta.

Valtiovarainministeriö
Valtiovarainministeriö seuraa, ennustaa ja arvioi talouskehitystä Suomessa ja muualla, erityisesti EU-maissa. Ministeriö julkaisee talouskehitystä analysoivia katsauksia ja ennusteita.